ARMED FORCES TRIBUNAL   

Regional Benches Cause List

 

Chandigarh Chennai Guwahati Kochi Jabalpur
Mumbai Srinagar Lucknow Jaipur Kolkata